G. Thomas Mase (California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA)