George B. Arfken (Miami University, Oxford, Ohio, USA)