Melnyk G.V. (Senior Researcher, Institute of Geophysics of NASU, Kiev, Ukraine)