Wolfgang (University of Wuerzburg Germany) Schneider