Hopp til hovedinnholdet
4 min

Bærekraft – en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag

Våre fokusområder

ARK har, over mange år, satset på miljøvennlige løsninger. Vi har stilt krav til våre leverandører og samarbeidspartnere for å redusere klimautslipp og vi har hatt fokus på likestilling, like muligheter og ivaretagelse av menneskerettigheter – allikevel anerkjenner vi at vi kan og bør gjøre mer. I 2020 startet vi en strategiprosess for hele konsernet med formål om å øke satsningen og definere en fremtidsrettet og bærekraftig konsernstrategi.

Gjennom dette arbeidet har ARKs påvirkning gjennom verdikjeden blitt kartlagt, i tillegg til interessentenes behov og forventninger. Dette har lagt grunnlaget for å identifisere fire fokusområder for bærekraft hvor ARK har enten en spesielt stor mulighet til å positivt påvirke eller har en vesentlig negativ påvirkning miljø og samfunn.

Fokusområdene er koblet til FNs bærekraftsmål. Dette bidrar til å skape en tydelig retning for arbeidet med bærekraft, og samtidig sikre at ARK bidrar til å bærekraftig utvikling for miljø og samfunn.

Vi står opp for ytringsfrihet

Ytringsfrihet er en grunnleggende forutsetning for verdiskapning og for å utføre vårt samfunnsoppdrag, og har vært en grunnleggende verdi for ARK fra begynnelsen.

Både globalt og nasjonalt har diskusjoner knyttet til falske nyheter, konspirasjonsteorier og polarisering preget det offentlige ordskiftet. Med dette bakteppet har dette fokusområdet økende betydning for ARK og våre interessenter.

Vi har gjennom vårt virke et naturlig ansvar for å fungere som et talerør for ulike stemmer og meninger. Samtidig er det viktig at vi ikke bare opptrer som et passivt talerør for de aktørene som har en tydelig og sterk mening.

ARK har også et ansvar for å aktivt oppsøke ulike meninger for å sikre en bred meningskorridor og slik legge til rette for en bred meningskorridor. Viktig virkemidler her er å oppsøke og fremme marginaliserte stemmer og bidra til å motkjempe ytringsangsten som kan oppstå i et stadig skarpere og polarisert ordskifte.

Konspirasjonsteorier har også i noen tilfeller beveget seg fra små lukkede forum til å bli mer aksepterte «sannheter» blant en større gruppe mennesker. Samfunnskontrakten, vår tillit til hverandre og til offentlige institusjoner, blir utfordret, særlig gjennom endringer i det offentlige ordskiftet med sosiale medier som drivere. Dette har konsekvenser for bedrifter som oss – og vi vil fremover forsterke våre bidrag for å være en motvekt til falske nyheter, konspirasjonsteorier og ukritisk mediekonsum.

Vi utvikler bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller

Våre produkter, tjenester og forretningsmodeller påvirker omverdenen gjennom hele verdikjeden – fra råmaterialer og ideutvikling til sluttbrukerleddet.

Det er økende bevissthet i samfunnet for miljø- og samfunnsmessige tema, og det er viktig for oss å være en ansvarlig aktør og bidra ved å minimere våre utslipp og de negative påvirkningene vår drift har på miljøet og samfunnet.

Det vil vi gjøre gjennom å følge det opp systematisk og innføre målsetninger og måltall som følges opp jevnlig. Vi etterstreber en bærekraftig drift og har høye forventninger til oss selv, våre samarbeidspartnere og leverandører.

Vi oppsøker og tilrettelegger for mangfold

Sammensetningen av samfunnet er i endring. Det er større mangfold i befolkningen enn tidligere, og det er en grunnleggende verdi at alle får mulighet til å uttrykke sine synspunkter eller se sine perspektiver kommunisert av andre.

For at ARK skal fortsette å være en relevant samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsgiver, må organisasjonen reflektere dette mangfoldet, både hva gjelder kjønn, etnisk opprinnelse, seksuell legning og andre grunnlag.

En viktig del av ARKs samfunnsoppdrag er å legge til rette for et meningsfylt og konstruktivt offentlig ordskifte. Et mål i den forbindelse er å publisere meningsytrere som bringer nye perspektiver.

Vi skaper kompetanse for morgendagens utfordringer

Vårt hovedformål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet. Vi anerkjenner vår sentrale rolle i det norske samfunnet som formidler av historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse.

Vi bidrar med innhold og tjenester som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen i alle faser av livet – målet om å skape kompetanse fro morgendagens utfordringer treffer dermed direkte inn i vår kjernevirksomhet.

Også her ser vi potensiale og muligheter for å bidra ytterligere til samfunnet enn det vi gjør i dag.