Hopp til hovedinnholdet

Gïelem gïehtjedidh 8 - Lohkemegærja, åarjelsaemien voestesgïeline

  • Innbundet

  • 2020

  • Sørsamisk

Daate lohkemegærja 8. klaassese. Daennie gærjesne learohkh åadtjoeh ovmessie vuekieh lïeredh guktie lohkedh jïh tjaeledh. Lohkemegærjesne jïjnjh tjaalegh ovmessie sjangerinie mejgujmie learohkh åadtjoeh åahpenidh. Tjoejefijlh jïh vielie laavenjassh leah gaskeviermiesæjrosne solum.no. Barkoegærja jïh bïhkedimmie lohkehtæjjide aaj gååvnesieh.
Klikk&Hent Kan bestilles til 145 butikker. Leveringstid ca. 1 uke.
Nettlager Sendes innen 1-3 virkedager
  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Lignende bøker

Utvalgte bøker

Recently viewed