Hopp til hovedinnholdet

Voenine 4 - aamhtesgærjah 8.-10. daltesasse

  • Pocket

  • 2023

  • Sørsamisk

Vaerine, vaegkine ja voenine (VVV) lea praktihke jïh -aamhtesi mietie juakaldihkie learoevierhtie -learoehkidie giej leah saemien mubpiengïeline maadthskuvlesne. -Aalkoevistie learoevierhtie lij Maahtoelutnjeme 2013-learoe soejkesjasse dorjesovveme, badth daelie learoevierhtiem orrestahteme jïh orre LK20-soejkesjidie sjïehtesjamme.

Learoevierhtien leah 12 gærjetjh mah naemhtie juakaldihkie:

VVV 1 lea 1.-2. daltesasse
(Vaerine 1, Vaegkine 1 jïh Voenine 1)
VVV 2 lea 3.-4. daltesasse
(Vaerine 2, Vaegkine 2 jïh Voenine 2)
VVV 3 lea 5.-7. daltesasse

(Vaerine 3, Vaegkine 3 jïh Voenine 3)
VVV 4 lea 8.-10. daltesasse
(Vaerine 4, Vaegkine 4 jïh Voenine 4)

Joekoen buerie lohkehtæjjanbïhkedasse lohkehtæjjide viehkehte guktie dam learoevierhtiem utnedh. Dïhte dovne saemien- jïh daaroengïelesne Tjaelijibertemen nehtesæjrojne.

Lissine dle evtedeminie måedtielaaketje gïeleskreejrehtimmes vierhtieh goh spïelh, kåarhth jïh guvvieh. Vierhtieh eah leah annje bæjhkoehtovveme, dannasinie ij lij aelhkie beetnehvierhtieh åadtjodh. Naan dejstie vierhtijste læjhkan julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjanbïhkedassine båetieh. Vuartesjh Tjaelijibertemen nehtesæjrojne.


Vaerine, vaegkine jïh voenine (VVV) er et praktisk og tema-basert læreverk for elever med samisk som andrespråk i -grunnskolen. Læreverket ble i utgangspunktet laget for den reviderte læreplanen Kunnskapsløftet 2013, men er oppdatert og tilpasset de nye planene i LK20.

Læreverket består av 12 stk. engangshefter fordelt slik:

VVV 1 er beregnet for 1.-2. årstrinn
(Vaerine 1, Vaegkine 1 jïh Voenine 1)
VVV 2 er beregnet for 3.-4. årstrinn
(Vaerine 2, Vaegkine 2 jïh Voenine 2)
VVV 3 er beregnet for 5.-7. årstrinn
(Vaerine 3, Vaegkine 3 jïh Voenine 3)
VVV 4 er beregnet for 8.-10. årstrinn
(Vaerine 4, Vaegkine 4 jïh Voenine 4)

En meget grundig lærerveiledning hjelper lærerne i bruken av læreverket. Denne finnes på forlag

Ikke tilgjengelig for Klikk&Hent

På nettlager (bestillingsvare. Sendes normalt innen 2 uker)

  • Bytt i alle våre butikker
  • Klikk og hent

Lignende bøker

Utvalgte bøker

Recently viewed